Sviatosti

Prijatie všetkých sviatostí vyžaduje prípravu, preto sa, prosím, včas informujte o potrebných náležitostiach. Pre prijatie sviatostí alebo v otázkach vystavenia súhlasu kontaktujte správcu misie.

Ak máte dlhodobý pobyt na území našej misie (celé Belgicko) a chcete prijať niektorú zo sviatostí pre seba alebo pre svoje dieťa inde, napr. na Slovensku alebo v Čechách, pre jej prijatie potrebujete súhlas správcu SKM Brusel, ktorý je podľa cirkevného práva Vašim farárom.

Sviatosť krstu

Pravidelne pri sv. omšiach v nedeľu sa koná krst detí, rodičia ktorých o to požiadajú. Božia milosť pôsobí aj v živote dospelého človeka a ten na neustálu ponuku Božej lásky odpovedá túžbou viac poznať Krista, zdokonalovať aj svoj život v láske a stať sa skrze krst členom Cirkvi. Takýto človek sa nazýva katechumen.

Sviatosť oltárna

Svätá omša je nielen vďakou – Eucharistiou, ale aj príležitosťou vytvárať spoločenstvo veriacich, ktorých spája jeden krst. Osobitne sv. omša v prvý deň týždňa, v nedeľu, je oslavou Krista, ktorý vstal z mŕtvych a priniesol prvému spoločenstvu apoštolov zvesť o večnom živote. Naše zhromaždenie v nedeľu nás učí nebáť sa žiadnych ťažkostí života, ale s vierou ich prekonávať. Deti vo veku od 9 rokov sa pripravujú na prvé sväté prijímanie. Taktiež dospelí, ktorí boli iba pokrstení a chcú sláviť Eucharistiu, sa po krátkej príprave účastnia na daroch z Kristovho stola.

Sviatosť zmierenia

Každý človek potrebuje odpustenie, lebo si uvedomuje svoju nedokonalosť a slabosť. Odpustenie nie len to ľudské, ale aj znovu objavenie pravej Božej tváre, ktorý je láska. Táto sviatosť je prejavom túžby po odpustení a láske.

V piatok sa spovedá od 18.30 hod.; na požiadanie sa spovedá aj v iných termínoch, spravidla pred svätými omšami; na prvý piatok mesiaca po svätej omši dlhšia adorácia s požehnaním o 22.00 hod.

V rámci Slovenskej katolíckej misie je v zásade možnosť vyspovedať sa vždy pred sv. omšou, resp. po dohode s kňazom. Pri príprave na sviatosť zmierenia vám môže pomôcť aj nasledujúce spovedné zrkadlo.

Sviatosť birmovania

Aj vo veciach viery môžeme o človeku povedať, že je dospelý. Teda nie vek, ale jeho osobná vyspelosť v živote s Bohom, ochota služby blížnemu ako aj život pre spoločenstvo Cirkvi ho robí dospelým vo viere. Pre našu kresťanskú dospelosť potrebujeme Božiu pomoc, ktorú dostávame vo sviatosti birmovania. Sviatosť birmovania sa udeľuje vo veku od 14 rokov.

Sviatosť manželstva

Človek si hľadá svojho partnera pre cestu životom, aby ľahšie naplnil svoje poslanie. Skúsenosť viery nás učí, že zmluva, ktorú s nami uzatvoril Boh pri našom krste má mať svoje naplnene i v zmluve manželskej lásky a vernosti. Preto o manželstve hovoríme ako o zväzku muža a ženy, ktorí chcú žiť navzájom pre seba posilňovaní Kristom.