Filmotéka

Filmový klub pri Slovenskej katolíckej misii v Bruseli (ďalej len „klub“) je zbierka filmov a rozprávok na DVD a VHS nosičoch (ďalej len „zbierka“), ktorá bola zakúpená Mission Catholique Slovaque asbl vďaka podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Zbierka pozostáva zo slovenských a českých rozprávok a filmov, filmov s náboženskou tematikou ako aj filmov dokumentárnych a vzdelávacích. Úplný zoznam možno nájsť na stránke Slovenskej katolíckej misie (ďalej len „SKM“), zverejnený v závere dokumentu. Na všetky uvedené filmy má SKM súhlas vlastníkov autorských práv, umožňujúci ich premietanie a zapožičiavanie.

Cieľom klubu je premietať filmy podľa výberu v priestoroch SKM na rue Jenneval 10 v Bruseli alebo vypožičiavať nosiče zo zbierky a tak poskytnúť vypožičiavateľom možnosť udržiavať kontakt so slovenskou a českou kultúrou a kinematografiou prípadne sa vzdelávať pri sledovaní filmov s náboženskou tematikou. Cieľom klubu nie je vykonávať verejné šírenie diel, ktoré by predstavovalo podnikateľskú činnosť alebo akúkoľvek zárobkovú činnosť.

Vzhľadom na povahu a ciele klubu je nutné, aby sa požičiavatelia správali ohľaduplne, pokiaľ ide o dodržiavanie doby zapožičania a ochranu vypožičaných nosičov pred poškodením, stratou alebo zničením. Na tento účel boli Správnou radou MCS asbl ustanovené tieto pravidlá:

Pravidlá

  1. Filmy zo zbierky sa budú podľa výberu premietať v priestoroch SKM na rue Jenneval 10.
  2. Filmy zo zbierky je možné si vypožičať, a to najmä v čase po nedeľnej sv. omši, na rue Jenneval 10.
  3. Vypožičiavanie je bezodplatné. Vypožičiavateľ môže podľa svojho uváženia prispieť dobrovoľným príspevkom pre klub. Cieľom príspevku je zabezpečiť obnovu zbierky v prípade poškodených, zničených alebo stratených nosičov alebo jej ďalšie rozširovanie o nové filmy.
  4. Doba zapožičania je 8 dní. Vypožičiavateľ je povinný chrániť vypožičaný nosič pred poškodením, stratou alebo zničením. Vypožičiavateľ nesmie prenechať nosič na užívanie inému.
  5. V prípade omeškania pri vrátení je vypožičiavateľ povinný uhradiť požičiavateľovi pokutu vo výške 3 EUR/deň za každý nosič. V prípade straty, zničenia alebo poškodenia nosiča je vypožičiavateľ povinný uhradiť požičiavateľovi sumu 20 EUR za každý nosič.
  6. Do súčasnej zbierky je možné prispieť aj ďalšími filmami formou ich darovania. Filmotéka sa bude priebežne dopĺňať novými titulmi.

Zoznam