Ako fungujeme

Správca misie

Správcom Slovenskej katolíckej misie v Bruseli je od 1. 7. 2019 dp. Marek Sitár

Dp. MAREK SITÁR

Správca misie
Otec Marek sa narodil v Bratislave . Pokrstený bol  7.5.1978. Kňazskú vysviacku prijal 14.6.2003 v Bratislave . Je kňazom Bratislavskej arcidiecézy. Pôsobil: Piešťany, Radošovce pri Skalici, Dunajská Streda, USA – Chicago, UK – Leeds. 
Od 1. 7. 2019 je správcom SKM v Bruseli. 

Správcovia misie v minulosti

Otec Ivan Ružička sa narodil na Dobrej Vode pri Trnave. Kňazskú vysviacku prijal 15. 6. 2008 v Trnave. Je kňazom Trnavskej arcidiecézy. Od júla 2018 do júla 2019 bol správcom SKM v Bruseli. V súčastnosti pôsobí aj tajomník Konferencie biskupov Slovenska.

Otec Jaroslav Hanzlík je rodákom z Oravy – narodil sa v Námestove (*1975) a detstvo prežil v Rabčiciach. Neskôr sa rodičia presťahovali na Záhorie do Závodu. Kňazskú vysviacku prijal o. Jaroslav 16.6.2002 v Bratislave. Je kňazom Trnavskej diecézy a v súčastnosti pôsobí ako farár vo Vrbovom.

Dp. Ľubomír Fabčin bol spoluzakladateľom a prvým správcom Slovenskej katolíckej misie v Bruseli od roku 2005 do konca roku 2012. Okrem misie v Bruseli sa mu podarilo rozbehnúť aj aktivity v Luxembursku a v istom období taktiež v Štrasburgu. V súčastnosti pôsobí v Luxembursku ako diecézny kňaz. Popri správe luxemburskej farnosti vedie tiež Slovenskú katolícku misiu v Luxembursku.

Farská rada

Podľa Kódexu kánonického práva je farská rada orgán, ktorému predsedá farár a v ktorom veriaci poskytujú svoju pomoc pri pastoračnej činnosti. Farská rada má poradný hlas. V prípade akýchkoľvek otázok môžete osloviť členov Farskej rady tak jednotlivo, ako aj hromadne. Funkčné obdobie súčasnej Farskej rady je 1.12.2022 – 28.11.2023.

Členovia Farskej rady na cirkevný rok 2022/2023

Vzhľadom na nízky počet kandidátov sa voľby do Farskej rady tento rok neuskutočnili. Za členov Farskej rady na cirkevný rok 2022-23 boli menovaní:

 • Katarína Psicová 
 • Mirka Lindenthalová
 • Soňa Szentivány 
 • Ondrej Sočuvka
 • Ronald Hojda
 • Tomáš Buchta
 • Marek Degro
 • Denisa Skačanová
 • Eva Lajkepová

Ďakujeme tak starým členom, ktorí sa rozhodli aj naďalej pokračovať v podpore aktivít našej misie, ako aj novým členom ktorí nabrali odvahu a rozhodli sa pomôcť v pastoračnej činnosti a byť nápomocní. Všetkým zároveň ďakujeme, že prijali pozvanie obetovať svoj čas, pohodlie a energiu pre ďalší rozvoj a napredovanie SKM. Bohu vďaka!

Členom Farskej rady môžete predostrieť svoje postrehy, nápady a návrhy ako zlepšiť duchovný život prípadne iné aspekty fungovania komunity (napr. kultúrno-spoločenské podujatia, akcie pre deti/rodiny atď.). Vaše návrhy budú predložené a prerokované počas zasadnutí Farskej rady. Avšak, pridať ruku k dielu pozývame všetkých, ktorí sa zúčastňujú duchovného, kultúrneho, spoločenského života SKM.

Členovia Farskej rady v rokoch 2005-2021

 • Mirka Lindenthalová
 • Psicová Katarína
 • Szentivány Soňa
 • Ondrej Sočuvka
 • Ronald Hojda
 • Tomáš Buchta
 • Marek Degro
 • Denisa Skačanová
 • Eva Lajkepová
 • Bour Jana
 • Grobár Lukáš
 • Klinovský Marek
 • Lindenthalová Mirka
 • Pavúková Andrea
 • Psicová Katarína
 • Szentivány Soňa
 • Trojanová Kamila
 • Jana Bour
 • Anna Hvizdošová
 • Lenka Marčeková
 • Andrea Pavúková
 • Katarína Psícová
 • František Rožďalovský
 • Soňa Szentivány
 • Peter Vavrík
 • Martin Bukna
 • Daniela Galatová (do 07/2017)
 • Anna Hvizdošová
 • Lenka Marčeková
 • Andrea Pavúková
 • Katarína Psicová
 • Renáta Radvanská (do 03/2017)
 • František Rožďalovský
 • Soňa Szentivány
 • Peter Špirka
 • Peter Vavrík
 • Renáta Zimermannová (do 07/2017)
 • Martin Bukna
 • Daniela Galatová
 • Anna Hvizdošová
 • Lenka Marčeková
 • Andrea Pavúková
 • František Rožďalovský
 • Peter Špirka
 • Jana Balážová
 • Magda Baričičová
 • Martin Bukna
 • Daniela Galatová
 • Mária Havettová
 • Milan Hrabovský
 • Veronika Jermanová
 • Andrea Pavúková
 • Vladimír Solanič
 • Peter Špirka
 • Mária Tobiášová
 • Jana Balážová
 • Martin Bukna
 • Michal Hrbatý
 • Martin Kubišta
 • Andrea Pavúková
 • Vladimír Solanič
 • Anastázia Solaničová
 • Peter Špirka
 • Mária Tobiášová
 • Renáta Zimermannová
 • Jana Balážová
 • Mira Baňacká
 • Martin Bukna
 • Anastázia Furmanová
 • Eva Herškovičová
 • Kateřina Kapounová
 • Vladimír Solanič
 • Jozef Tobiáš
 • Mária Tobiášová
 • Přemek Žák
 •  Jana Balážová
 • Mira Baňacká
 • Eva Herškovičová
 • Kateřina Kapounová
 • Slávka Olešová
 • Daniela Richards Králová
 • Vladimír Solanič
 • Ivana Urbanová
 • Přemek Žák

Mission catholique slovaque asbl (MCS asbl)

V roku 2007 bola založená nezisková organizácia Mission Catholique Slovaque asbl (association sans but lucratif), ktorá zastrešuje fungovanie Slovenskej katolíckej misie v Bruseli po právnej stránke. Vďaka MCS asbl môže mať napr. SKM vlastný bankový účet a spravovať tak transparentne financie misie, môže vstupovať do právnych vzťahov s tretími osobami a pod.

Každodenné aktivity MCS asbl riadi Správna rada. Všetci členovia MCS asbl  sa stretávajú minimálne raz v roku na valnom zhromaždení, kde schvaľujú účtovnú uzávierku za predchádzajúci rok a prijímajú rozpočet na nasledujúci rok. 

Pripravovaný vstup do ASBL „AOP BNE“ (Association des Oeuvres paroissiales du doyenné Bruxelles Nord-Est) v roku 2020.

 Týka sa zastrešenia všetkých kresťanských komunít (farností), aj zahraničných, fungujúcich v Bruseli pod jednu organizáciu zastupujúcu záujmy, potreby komunít voči bruselským autoritám.  Zároveň ale zabezpečujúcu ich nezávislosť v rozhodovaní, v pastorácií a takisto aj finančnú nezávislosť, výnimku tvoria investície nad 5000eur, kde je potrebný súhlas AOP BNE. Jednou z výhod bude menej náročná finančná agenda voči bruselským finančným autoritám, právne poradenstvo a pomoc pri získavaní grantov.

Začlenenie pod AOP BNE nebude mať vpyv na pastoráciu a duchovné aktivity v komunite. Týka sa výhradne vecí spojených s fungovaním a materiálno-technickým zabezpečením SKM, kostola a priestorov FdE, ktoré slovenská a česká komunita  využíva.

Členovia Správnej rady MCS asbl

Ostatní členovia MCS asbl

Členovia MCS asbl v rokoch 2007-2017

Eva Herškovičová patrila medzi zakladajúcich členov. V MCS asbl pôsobila až do roku 2012 na pozícii pokladníčky.

Petr Šebek bol nominovaný na pozíciu tajomníka v roku 2010. Svoj post zastával do roku 2011, kedy sa z Bruselu odsťahoval.

Viera Ehret patrila medzi zakladujúcich členov. Počas svojho pôsobenia v MCS asbl zastávala pozíciu tajomníčky.

Peter Vavrík patril medzi zakladajúcich členov. V MCS asbl pôsobil do roku 2010. Od roku 2008 pôsobil na poste predsedu.

Jozef Reinvart patril medzi zakladajúcich členov. V MCS asbl pôsobil do roku 2008 ako predseda.

Jan Bláha patril medzi zakladajúcich členov. V MCS asbl pôsobil do roku XX.

Établissement

Väčšina cirkevných nehnuteľností (kostoly a rôzne budovy) v Belgicku je spravovaných špeciálnymi právnymi subjektami tzv. Établissement (pôvodne nazývané Fabrique d’église), ktorých história siaha do čias Napoleona. Od roku 2023 je v platnosti nová legislatíva, na základe ktorej, podlieha kontrola Établissement pod Región (predtým to bola Komúna). V našom prípade Établissement spravuje kostol a budovu fary na Rue Jenneval 10. Établissement má 6 volených členov, ktorí boli potvrdení vo svojej funkcii diecéznym biskupom.

Súčasní členovia Établissement boli zvolení na funkčné obdobie 2023-2028:

 • Eric Deblon – Prezident (zástupca už neexistujúcej francúzskej komunity)
 • Róbert Lindenthal – Tajomník (zástupca slovenskej komunity)
 • Vladimír Solanič – Pokladník (zástupca slovenskej komunity)
 • Agnieszka Ładomirska – Člen (zástupkyňa poľskej komunity)
 • Gracjana Wozniak – Člen (zástupkyňa poľskej komunity)
 • Sophia Joachim – Člen (zástupkyňa anglickej komunity)

Na zasadnutia FE sú vždy prizvaní aj duchovní spoločenstiev pôsobiacich v našom kostole:

 • Marek Sitár: duchovný slovenskej komunity
 • Marcel Suman: duchovný anglickej komunity
 • Marian Wojciechovwski: duchovný poľskej komunity

Dodatočné informácie o kostole a Établissement nájdete na stránke www.sacrecoeurbruxelles.be.