2. pôstna nedeľa

12. - 19.3. 2017

 • Sv. omše budú:
  • pondelok, streda o 8h00
  • utorok, štvrtok, piatok  o 19h00
  • nedeľa o 9h30  – 2. pôstna nedeľa 
  • sobota 18h00 v Chapelle de la résurrection - duchovná obnova
  • štvrtok, piatok 18h30 krížová cesta
 • Počas celého pôstneho obdobia od Popolcovej stredy do Veľkonočnej nedele je vhodné sa niečoho zriekať, zintenzívniť čas modlitby, zúčastňovať sa eucharistickej obety, sviatosti zmierenia, častejšie čítať Božie Slovo a tiež konať skutky milosrdenstva. Zmyslom pôstu je obrátenie sa k Bohu, zmena zmýšľania a návykov, láska k blížnemu...
 • Po sv. omši sú všetci pozvaní na Jenneval 10.
 • Nočná adorácia bude 31.3., 5.5. od 20h00 do 23h00 (začneme už po omši)
 • 12.3. o 17h00 bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov na Jenneval 10.
 • 12.3. o 15h00 bude krížová cesta v CZ jazyku.
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • 16-19.3. bude duchovná obnova so Slovenským saleziánom Marianom Valábkom s témou Amoris letitia. Program bude ako zvyčajne v sobotu 9h30,  prednáška pred obedom, po obede, potom možnosť sviatosti zmierenia, ruženec a adorácia, po ktorej o 18h bude sv. omša. Navyše vo štvrtok pre snúbencov a nezadaných, v Piatok pokračovanie. Obe budú po sv. omši. V nedeľu o 18h00 bude stretnutie pre mládež. Viac na našej stránke.
 • 25.3. bude súbor prednášok o sociálnej náuke Cirkvi s ThLic. Jozefom Vadkertim. Forma bude podobná ako na duchovnej obnove. Do obeda 2 prednáška, po obede Tiež. Úvod, alebo záver Sv. omša.
 • Od 21.-24.3. nebudú sv. omše. Budem na Slovensku.
 • 1.4. bude o 10h sv. omša a Fatimská pobožnosť.
 • Podrobné výsledky z Dobrej noviny
Čítania
1. čítanie: Gn 12, 1-4a
Žalm: Ž 33
Refrén Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství.
2. čítanie 2 Tim 1, 8b-10
Evanielium Mt 17, 1-9
Piesne
Úvod: 307  
Obetovanie:   
Prijímanie:307  
Záver:312  
Zbierky
Dnešná: Slovenská katolícka misia
Budúca: Slovenská katolícka misia

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Prečítajte si tiež...