Od biskupa Jozefa Haľka…

Milí krajania, drahí bratia a sestry!
Milí kňazi – misionári pre Slovákov v zahraničí!
Ako Cirkev prežívame aj tento rok Veľkonočný týždeň, ktorý nás pozýva, aby
sme sa opätovne vhĺbili do tajomstva nášho vykúpenia skrze Ježišovu obetu na kríži,
ktorý sa stal symbolom našej viery a mnohí z nás ho nosia stále so sebou. V čase, keď
na neďalekej Ukrajine, prebieha vojna, ktorá spôsobuje nevýslovné utrpenie miliónov
ľudí a na Slovensku máme viac ako 65-tisíc utečencov, v čase, keď Európa a Severná
Amerika zažívajú vysokú mieru inflácie, ktorá sa nás všetkých dotýka a celý Západný
svet – a zároveň každý a každá z nás – stojí pred mnohými ďalšími výzvami, niekto by
mohol namietať, že sláviť tento rok Veľkú noc je nezodpovedné a nepotrebné, pretože
sa musíme sústrediť na výzvy, ktoré máme pred sebou.
Počas Veľkonočného trojdnia sme pozvaní počúvať liturgické čítania, ktoré
rozprávajú o úzkostiach, výzvach a zlyhaniach vyvoleného národa na jeho ceste za
Nebeským Otcom. Rovnako nám liturgické čítania však ponúkajú dôkazy Božej
starostlivosti a prísľubov, ktoré sa plnia v časoch krízy a slabostí, ktoré zažívajú
konkrétni ľudia. Opäť by niekto mohol namietať, že ide o príbehy z minulosti a my sa
musíme sústrediť na výzvy, ktoré máme pred sebou.
Ako kresťania však veríme, že príbehy zo Svätého písma nie sú len príbehmi
z minulosti, ale aktuálnymi odkazmi milujúceho Boha pre každú ženu a každého muža,
ktorí chcú kráčať na svojej jedinečnej ceste za Nebeským Otcom. Okolnosti a kulisy
sveta sa menia, ale Božia láska a túžba človeka po plnosti života ostáva. V jednom
z veľkonočných žalmov sme počuli známu vetu „Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa
kameňom uholným“. Uholný kameň je základným kameňom stavby; kameňom, vďaka
ktorému celá stavba stojí pevne a pretrvá aj obdobia skúšok a výziev. Našim uholným
kameňom je Ježišovo víťazstvo nad smrťou a jej sluhami – toto je odkazom kríža, ktorí
so sebou mnohí nosíme. Ježišova obeta a víťazstvo, nie sú príbehmi z minulosti, sú
pozvaním kráčať našim životom a našimi vzťahmi so všetkým, čo obnášajú, spolu
s Ježišom – nielen cez Veľkú noc alebo Vianoce, ale v našom každodennom živote.
Úprimne každému jednému a v modlitbách vyprosujem milosti, aby sme práve
vďaka ťažkostiam, zlyhaniam a neistote, ktoré sú súčasťou nášho života, počas
prežívania Veľkej noci skutočne objavili uholný kameň – lásku Ježiša Krista – na ktorej
budeme stavať naše ďalšie plány a ktorá bude našim miestom, v ktorom nájdeme
istotu aj v čase neistoty. Vďaka vašim duchovným otcom, misionárom slovenských
komunít, za všetku ich pastoračnú prácu v tejto skutočne neľahkej dobe. A vďaka aj
všetkým bratom a sestrám, ktorí akýmkoľvek spôsobom napomáhajú život
slovenských komunít v zahraničí!
Požehnané Veľkonočné sviatky!
V modlitbách vám žehná

+ Jozef Haľko
Pomocný biskup bratislavský

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn