Výročná účtovná správa SKM

Za rok 2021…

Vďaka za vašu lojalitu.

Príjmy
Hlavnou zložkou príjmov sú trvalé príkazy darov na účet SKM
(8 570 EUR) a jednorazové príspevky na účet (400 EUR).
Druhým zdrojom príjmov sú omšové zbierky. Podľa účelu, tak ako
je vopred v priebehu roka stanovené sa tieto zbierky delia medzi:
1. dekanátom (podľa jednotlivých úmyslov ich následne
dekanát ďalej distribuuje)
2. správu kostola (Fabrique d’eglise), ktoré sú určené na
spravovanie a opravy kostola ako aj fary
3. na potreby Slovenskej katolíckej misie, táto časť zbierok
ide priamo na náš účet.
Celkové bežné príjmy za rok 2021 boli 11 426 EUR

Náklady
Náklady na auto súviseli hlavne s platením finančného leasingu na
vozidlo zakúpené v roku 2018. Z celkových nákladov 7 492 EUR
predstavovalo 4 614 EUR splátky leasingu, 1080 EUR nájom
parkovacieho miesta, 1246 eur havaríjne poistenie a zvyšok nákladov
bol servis, tankovanie a cestná daň.
Náklady na internet sú spojené s mesačnou platbou za internet v
priestoroch fary na Jennevale.
Kvetinová výzdoba v kostole počas celého roka, spolu s inými
dekoráciami napríklad pri návštevách hostí v priestoroch kostola alebo
fary bola vo výške 447 EUR.
Poistenie občianskeho združenia „responsabilité civile“ je vo výške 129
EUR ročne, poistenie vedúcich športových krúžkov je ročne 150 EUR. V
roku 2021 sa poistenie občianskeho združenia platilo dva krát, ale už sa
z dôvodu jednoduchosti nepreúčtovalo do minulého roku.

Z dôvodu jednoduchosti účtovania obsahovali prevádzkové náklady viac
druhov položiek v celkovej výške 1042 EUR. Zloženie nákladov bolo
nasledovné:
• Náklady na darčeky pre hostí (195 EUR), v roku 2021 pre Otca
Biskupa Haľka a Otca Ivana,
• Pokuty za copyright obsah na webe (489 EUR) – išlo o porušenie
autorských práv ich publikovaním na webe SKM – mimosúdne
vyrovnanie po neúspešnom a úspešnom pokuse zmierniť pokuty
za porušenie autorských práv pri 2 obrázkoch
• Náklady na webstránku (71 EUR)
• Bankové poplatky (97 eur)
• Poštovné (79 EUR)
• Covid testy (110 eur)

Náklady na nákup potravín a zásob sa týkali najmä bežných výdavkov na
občerstvenie na Jennevale alebo nákup surovín na varenie v prípade
hostí, ktorí prišli v minulom roku navštíviť SKM.
Ostatné náklady (55 EUR) bol nákup vyradených kníh pre sociálne
potreby členov misie.

Sociálny projekt
Slovenská katolícka misia každoročne odvádza približne 10% svojich
príjmov na vybraný charitatívny projekt.
V roku 2021 poslala prostredníctvom darovacej zmluvy misia 900 EUR
pre potreby mobilného hospicu Dotyk Života.

Pastoračné aktivity
Náklady na rôzne aktivity v misii, najčastejšie sú náklady ako odmena
pre kňazov za ich ochotu prísť alebo prispieť do života v misii. V roku
2021 navštívili misiu Otec Biskup Haľko, Otec Ivan (bývalý správca
misie).
Okrem toho misia ako prejav vďaky prispela Otcovi Ondrejovi, ktorý
zastrešil duchovnú obnovu, ako aj viacerým hosťom čitateľského klubu.
Kňazom sa zväčša dal dar od 30 do 200 eur.
Medzi pastoračnými aktivitami sú aj rôzne charitatívne podujatia,
napríklad charitatívny Brocante, kde sa vyzbieralo 324 EUR a tieto boli
následne odoslané sestrám z Jarovníc.

Športové aktivity
Prostredníctvom SKM sa prenajímajú telocvične na lýceu. Keďže SKM
má fixnú cenu za samotný priestor ale športovci platia vždy na základe
počtu zúčastnených, tento rok bol hrubý zisk +157 EUR, ale platilo sa
ešte poistenie vo výške 150 EUR, spomenuté vyššie.
Kapitálové výdavky – zakúpila sa bezkontaktná svätenička do kostola.

Dobrá Novina
Každoročná akcia bola limitovaná len na koledovanie v kostole bez
následného pohostenia. Zbierka bola podporená predajom balíčkov zo
slovenských výrobkov, ktorých nákup bol financovaný z grantu USŽZ.
Z tohto grantu boli financované aj letenky Otca Biskupa a Otca Ivana,
ktorí prišli na túto akciu.
Z celkového grantu 2000 EUR sa vrátilo 652 EUR.

Výročie SKM 15+1
Opäť z dôvodu obmedzení bolo možné len obmedzene osláviť výročie
misie. Po slávnostnej sv. omši boli k dispozícii brožúrky vytvorené práve
k 15. výročiu misie. Dotlač brožúrok bol financovaný z grantu USZZ.
Z celkového grantu 1500 EUR sa vrátilo 860 EUR.

Príjmy a náklady – sumarizácia:
Príspevky na účet SKM 8 970
Omšové zbierky na SKM 2 456
Príjmy spolu 11 426
Náklady na auto (7 492)
Internet a telefón (1 168)
Kvety a výzdoba (447)
Poistenie (408)
Prevádzkové náklady (1 042)
Potraviny, zásoby (273)
Ostatné náklady (55)
Bežné náklady spolu (10 885)
Sociálny projekt (900)
Pastoračné aktivity (888)
Športové aktivity 157
Kapitálové náklady (530)
Celkové náklady spolu (13 046)
Hospodársky výsledok (1 620)

Vyrocna sprava SKM 2021_18Mar2022

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn