Voľby do Farskej rady na rok 2018

Drahí veriaci,

ako po ostatné roky, aj tento rok sa budú konať voľby do Farskej rady (FR) Slovenskej katolíckej misie v Bruseli. Tak ako minulý rok, aj tentokrát dávame možnosť navrhnúť kandidáta do FR každému z vás (právo navrhnúť kandidátov teda nebudú mať len súčasní členovia FR), čo zahŕňa aj možnosť navrhnúť samého seba. Môžete tak osobne aktívne prispieť svojimi schopnosťami a skúsenosťami k rozvoju našej komunity. Kandidáti budú predstavení v nedeľu 19.11.2017 počas nedeľnej svätej omše. V prípade dostatočného počtu kandidátov sa voľby uskutočnia dňa 26. 11. 2016, po nedeľnej svätej omši v kostole Sacré Coeur.

Postup pri navrhnutí kandidáta:

 1. Po svätej omši si vyzdvihnite kandidačný(é) list(y), resp. ich stiahnite.
 2. Kandidát vyplní kandidačný list a podpíše ho.
 3. Kandidačný list osobne odovzdajte správcovi SKM najneskôr do nedele 19.11.2017.

Kandidát by mal spĺňať tieto podmienky:

 1. Musí byť katolíkom.
 2. Aktívne sa zúčastňuje na živote farnosti.
 3. Nie je čiastočne ani úplne pozbavený svojprávnosti.
 4. Podľa Kódu kánonického práva nie je vylúčený z eucharistického spoločenstva.
 5. Prijal sviatosť birmovania a plní si svoje krstné záväzky.
 6. Dovŕšil 18 rokov života.

Priebeh volieb:

 • Volených bude 8 členov FR na obdobie jedného roka. Voľby sa budú konať iba v prípade, že počet navrhnutých kandidátov presiahne 9.
 • Správca misie alebo ním poverená osoba pripraví volebné lístky. Sú to prázdne lístky s menami kandidátov, dátumom volieb a misijnou pečiatkou.
 • Správca misie menuje dvoch skrutátorov (s ich súhlasom) a jedného zapisovateľa (s jeho súhlasom). Oni vykonajú sčítanie hlasov a zápisnične zaevidujú výsledky volieb.
 • V nedeľu, kedy sa voľby uskutočnia sa po svätej omši rozdajú volebné lístky veriacim.  Kandidáta označujeme krížikom do políčka pred jeho menom. Označený lístok vhodíme do urny. Hlas je platný ak je označených krížikom maximálne taký počet mien, koľko je volených členov FR.
 • Lístky, na ktorých bude označených krížikom viac mien, ako je volených členov budú považované za neplatné. Volebný lístok je tiež neplatný ak: nie je označené ani jedno meno alebo ak je na lístku prečiarknuté meno alebo viacero mien, mená sú dopisované, resp. lístok bol inak upravovaný alebo poškodený. Voľby sú platné ak je platných viac ako 50% vydaných hlasovacích lístkov.
 • Skrutátori zostavia poradie najvyššieho počtu hlasov. Kandidáti, ktorí dostanú najvyšší počet hlasov, sa stanú členmi farskej rady SKM na nový cirkevný rok. V prípade rovnosti počtu hlasov na poslednom volenom a nasledujúcom mieste/miestach o výbere kandidáta rozhoduje správca farnosti tak, aby sa výsledný počet kandidátov rovnal volenému počtu členov FR.
 • Výsledok volieb bude verejne vyhlásený správcom misie najbližšiu nedeľu v rámci oznamov.
 • Účasť veriacich na voľbách do Farskej rady je slobodná a dobrovoľná.

Veríme, že využijete ponúkanú možnosť a pomôžete nájsť vhodných členov našej komunity, ktorí majú záujem aktívne sa podieľať na fungovaní a napredovaní SKM.

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka