Parlamentné voľby 2016

Dňa 5. marca 2016 sa na Slovensku uskutočnia parlametné voľby do Národnej rady SR. Aj vzhľadom na často prezentované znechutenie z politiky, ponúkame zopár povzbudzujúcich vyjadrení Svätého Otca Františka týkajúcich sa práve politiky. Inšpiráciu na aktívnu účasť v politike tiež ponúka rozhovor s koordinátorom úspešného projektu Kresťan v politike, Eduardom Filom.

Nižšie pridávame inštrukcie, ako zažiadať o voľbu poštou pre tých, ktorí v čase volieb nebudú na území Slovenska. Žiadosť môžete jednoducho vyplniť a podpísať aj online prostredníctvom stránky volby.digital a následne si ju pripravenú na odoslanie stiahnuť. Žiadosť (poštou alebo elektronicky) musí byť úradom doručená najneskôr do 15. januára 2016.

Vyjadrenia Svätého Otca Františka o angažovanosti v politike

Nikto z nás nemôže povedať: ‚Ale ja s tým nemám nič do činenia, oni vládnu…‘ Nie, nie, ja som zodpovedný za ich vládu a musím robiť, čo sa len dá, aby oni vládli dobre. Musím mať účasť na politike najlepšie ako môžem, hovorí sociálna náuka cirkvi. Je to jedna z najvyšších foriem činorodej lásky, pretože to znamená slúžiť spoločnému dobru. Nemôžem si umývať ruky. Všetci musíme niečím prispieť! (Zdroj: sk.radiovaticana.va)

Dobrý katolík zasahuje do politiky a ponúka zo seba to najlepšie, aby vládca mohol vládnuť. Ale čo je to najlepšie, čo môžeme ponúknuť vládcom? Modlitba! To je to, čo hovorí Pavol: modlitba za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach. ‚Otče, ale toto je zlý človek, musí ísť do pekla…‘‚ Modli sa za neho, modli sa, aby dokázal vládnuť dobre, aby mal rád svojich ľudí, aby slúžil svojmu ľudu, aby bol pokorný!‘ Kresťan, ktorý sa nemodlí za predstaviteľov, nie je dobrý kresťan! ‚Otče, ale ako sa mám modliť za tohto? Je to osoba, ktorá nie je poriadna… ‘‚ Modli sa, aby sa obrátila!‘ Modli sa teda. A toto nehovorím ja, hovorí to svätý Pavol, Božie slovo. (Zdroj: sk.radiovaticana.va)

Angažovať sa v politike je pre kresťana povinnosťou. My kresťania sa nemôžeme hrať na Piláta, umývať si ruky. Musíme sa zaangažovať do politiky, totiž politika je jednou z najvyšších foriem lásky, pretože sa usiluje o spoločné dobro. A laickí kresťania musia pracovať v politike. Poviete mi: ‚Ale to nie je ľahké‘. Ale ani stať sa kňazom nie je jednoduché. Neexistujú jednoduché veci v živote. ‚Politika je špinavá‘, ale zaujímalo by ma, prečo? Prečo do nej kresťania nevstúpia s evanjeliovým duchom?‘ Je ľahké povedať: ‚Je to tak a tak je chyba‘. Ale ja, čo robím ja? Je to povinnosť! Prácovať pre spoločné dobro je kresťanskou povinnosťou! A často spôsob, ako to robiť je politika. Existujú aj iné spôsoby: byť učiteľom, napríklad, výučba je ďalšou cestou. Avšak, politický život pre spoločné dobro, je jedným zo spôsobov. To je jasné. (Zdroj: vatican.va)

Inštrukcie pre voľbu poštou

Ak chcete voliť zo zahraničia, musíte na to myslieť už 60 dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 15.1.2016).  Do 50 dní predo dňom konania volieb totiž musí byť doručená na Ministerstvo vnútra Žiadosť  o voľbu poštou s potrebnými dokladmi, pokiaľ nemáte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Pokiaľ máte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, Žiadosť o voľbu s potrebnými dokladmi adresujete vašej obci, kde máte trvalé bydlisko. Najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb Vám je zaslaná obálka, hlasovacie lístky, návratová obálka a poučenie o spôsobe hlasovania. Vaše hlasovanie musí byť doručené najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb.

Najjednoduchším spôsobom pre prípravu žiadosti je vyplniť ju online na webovej stránke volby.digital. Na tejto stráne je tiež možné žiadosť podpísať a takto pripravenú si ju stiahnuť na následne zaslanie poštou alebo elektronicky emailom (emailová adresa príslušného úradu sa automaticky doplní na uvedenej stránke).

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
 • Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať písomne alebo elektronicky (e-mailom) obec trvalého pobytu o voľbu poštou. Žiadosť musí byť doručená najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 15.1.2016). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
 • Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • adresu trvalého pobytu,
  • adresu miesta pobytu v cudzine.
 • Obec zasiela voličovi najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb na adresu miesta pobytu v cudzine
  • obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
  • hlasovacie lístky,
  • návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),
  • poučenie o spôsobe hlasovania.
Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republik
 • Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže požiadať písomne alebo elektronicky o voľbu poštou. Žiadosť o voľbu poštou musí byť doručená ministerstvu vnútra najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb na nižšie uvedenú adresu alebo elektronicky na volby@minv.sk. Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
odbor volieb, referenda a politických strán
Drieňová 22
826 86   Bratislava 29
SLOVAK REPUBLIC

 • Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
  • meno a priezvisko,
  • rodné priezvisko,
  • rodné číslo, a ak mu nebolo pridelené, dátum narodenia,
  • adresu miesta pobytu v cudzine.
 • Volič k žiadosti o voľbu poštou pripája
  • čestné vyhlásenie v štátnom jazyku, že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (zákon nedefinuje povinnosť overenie notárom),
  • fotokópiu časti cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi voliča alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
 • Ministerstvo vnútra zasiela najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine
  • obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
  • hlasovacie lístky,
  • návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“ a vypísanou adresou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),
  • poučenie o spôsobe hlasovania.
Hlasovanie
 • Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov jeden konkrétny hlasovací lístok, ktorý môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a túto zalepí.
 • Ak sa volič rozhodne dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom. Ak volič zakrúžkuje vyšší počet poradových čísiel ako štyri, na prednostné hlasy sa pri zisťovaní výsledkov hlasovania nebude prihliadať, ale započíta sa v prospech kandidujúceho subjektu. Po úprave hlasovacieho lístka vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a túto zalepí.
 • Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“, musí byť na nej uvedená adresa uvedená adresa sídla obecného úradu resp. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako adresáta a adresa voliča ako  odosielateľa.
 • Návratnú obálku odošle poštou. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.
 • Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

Zdroj: parlamentne-volby-2016.sk, minv.sk

 

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka