Hospodárenie misie za rok 2016

Pridal • Zverejnené

Nižšie ponúkame výsledky hospodárenia Slovenskej katolíckej misie za rok 2016 v rozpočtovej klasifikácii.1 Pri jednotlivých položkách poskytujeme vždy zopár postrehov. V prílohe ponúkame detailný prehľad všetkých príjmov a výdavkov v položkách rozpočtovej klasifikácie.

Bilancia príjmov a výdavkov

SKM skončila rok 2016 s prebytkom 8 573 €. Ide o výrazné zlepšenie voči roku 2015. Hlavným dôvodom tohto pozitívneho výsledku boli nižšie výdavky (napr. na prevádzkove náklady, auto, zásoby a výdavky spojené s používaním fary na Jenneval). Oproti roku 2015 boli tak príjmy ako aj výdavky nižšie hlavne kvôli tomu, že v roku 2016 organizovala stretnutie rodín vo Farnieres luxemburská komunita. Organizácia tohto podujatia sa medzi bruselskou a luxemburskou komunitou každoročne strieda. Z tohto titulu každoročne kolíšu príjmy a výdavky o vyše 8 000 €. V roku 2016 nám však boli udelené dotácie z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí čo naopak príjmy a výdavky voči roku 2015 navýšilo. Veľký rozdiel v príjmoch a výdavkoch medzi rokmi 2013 a 20142 je z titulu organizácie nateraz posledného ročníka plesu SKM v roku 2013.

Príjmy

24 Toľko domácností resp. jednotlivcov financuje až 60% voľne použiteľných príjmov prostredníctvom pravidelných mesačných príkazov
 1. Trvalé prevody: Ako každý rok, pravidlené mesačné príkazy tvorili najdôležitejšiu časť – vyše 60% – voľne použiteľných príjmov3. V roku 2016 dosiahli 11 546 €. Počet pravidelne prispievajúcich stúpol z 21 podporovateľov v roku 2015 na 24. Príjem z trvalých príkazov je najstabilnejším zdrojom príjmov SKM. Kým príjmy z omšových zbierok či jednorázových prevodov sú medziročne relatívne volatilné, príjem z trvalých príkazov sa za posledné roky stabilne zvyšuje. Práve vďaka týmto príjmom môže SKM plánovať svoju budúcnosť a rozvijať sa. Ročne prispeje v priemere podporovateľ s trvalým príkazom sumou 480 €.

 1. Omšové zbierky: Príjem z omšových zbierok klesol medziročne o 857 € poukazujúc na ich volatilnú povahu. Z voľne použiteľných zdrojov tvorili omšové zbierky 30%. Omšovým zbierkam sa detailnejšie venujeme nižšie.
 2. Dotácie USZZ: V roku 2016 vyhovel Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (USZZ) štyrom žiadostiam (zo siedmich) o finančnú dotáciu v celkovej výške 4 700 €. Z týchto dotácií sa financovalo medziiným zakúpenie hudobných nástrojov (elektroakustická gitara a elektronický klavír), dodatočných mikrofónov, projektoru, fotoaparátu, jasličiek zo šúpolia, ktoré boli vystavené v bruselskej katedrále a prenájom sály na podujatie Vianoce predo dvermi.
 3. Dobrá novina: Počas zbierky na Dobrú novinu sme vyzbierali 5 311 €. Ide o najvyššiu sumu za posledné roky. Pri tejto zbierke sa osvedčil nový platobný terminál, prostredníctvom ktorého sa podporila zbierka sumou 221 €.
 4. Športy: Ide o príjmy (3 179 €) od účastníkov pravidelných športových aktivít v telocvični lýcea La Retraite. Za posledné roky sú tieto podujatia bohato navštevované hlavne v prípade detí. Tieto príjmy sa primárne používajú na vykrytie prenájmu telocvične.
 5. Ostatné príjmy: Patria tu napr. príjmy sa využitie ‚fary‘ na Jenneval, príspevky na kvetinovú výzdobu v kostole od Fabrique d’église, príspevky z duchovných obnov a pod. Všetky tieto príjmy sú v zásade využité na vopred určené konkrétne účely.

Výdavky

 1. Auto: Napriek tomu, že boli výdavky na prevádzku misijného automobilu boli nižšie ako v roku 2015, aj minulý rok potrebovala misijná Octavia nákladnejšiu opravu. Aj z tohto dôvodu sa plánuje v roku 2017 kúpa nového misijného vozidla.
 2. Jenneval (fara): Ide o všetky výdavky spojené s používaním fary na Jenneval 10 (okrem nákupu nápojov a pochutín) ako aj vylepšovaním týchto priestorov (napr. menšie úpravy), či zakúpenia rôznych spotrebičov a či nábytku. Hlavným výdavkom (vyše 40%) je príspevok na energie francúzskemu kňazovi Charlesovi. Z nákladnejších položiek išlo o zakúpenie výčapného zariadenia na pivo a chladničky pre správcu misie.
 3. Dotácie USZZ: V tomto prípade ide o výdavky spojené s dotáciami z USZZ na štyri projekty. Pri každej dotácii istú časť celkových nákladov financujeme z vlastných zdrojov. Celkové výdavky spojené s dotáciami USZZ tak dosiahli výšku 5 336 €. Pri dotáciách vo výške 4 700 €, sme tak spolufinancovali 13,5% celkových výdavkov spojených s projektmi USZZ.
 4. Sociálna pomoc: SKM každoročne vyčleňuje 10% svojich príjmov na podporu projektov so sociálnym resp. iným verejno-prospešným zameraním. V roku 2016 sa tak podporila činnosť Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.
 5. Zásoby: Pod touto položkou vedieme nákup nápojov a pochutín, ktoré sú konzumované na fare Jenneval ako aj iných podujatiach ako napr. otvorenie školského roka, duchovné obnovy a pod.

 Omšové zbierky

-857 € O toľko sa znížil v roku 2016 príjem SKM z omšových zbierok

Každá nedeľná omšová zbierka má svoje určenie podľa vopred stanoveného rozvrhu. Striedajú sa tak zbierky pre diecézu (spravidla raz v mesiaci), Fabrique d’église (čiže na kostol a faru) a SKM (teda miestnu komunitu). Napriek presnému určeniu však neputujú omšové zbierky na vopred určený účel ale dochádza ešte k ďalšiemu prerozdeleniu.4

Podobne ako minulý rok, aj v roku 2016 sa najviac vyzbieralo počas nedeľných sv. omší, kedy bola zbierka určená pre SKM. Išlo zhruba o 30% takto vyzbieraných prostriedkov. Nezanedbateľná čiastka sa vyzbierala aj počas sv. omši v týždni v kaplnke – dokopy išlo o sumu 2 765 €.

Priemerný výnos z nedeľných omšových zbierok oproti roku 2015 klesol pri všetkých typoch zbierok. Bolo to zrejme dané nastavením prázdnin a sviatkov, ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú počet veriacich na nedeľných sv. omšiach. Najväčší prepad zaznamenali zbierky určené pre SKM. V absolútnom vyjadrení poklesol ich výnos o 73 € na omšu, čo bol pokles o 21,5%.

Vzhľadom na vyššie uvedený vývoj, celková výška zbierok v roku 2016 klesla o vyše 2 022 € (13%). Pre SKM to znamenalo, že príjem z tohto zdroja klesol o 857 €, čo je pokles o 13%. Vývoj omšových zbierok v roku 2016 dobre odzrkadľuje ich volatilný charakter a je dôvodom naviac, aby bolo financovanie SKM v čo najväčšej miere založené na pravidelných mesačných bankových prevodoch, ktoré sa uskutočnia aj keď veriaci nie je práve na slovenskej sv. omši v nedeľu. 

Príloha

Príjmy

Výdavky


Poznámky k tabuľke:

USZZ – Ide o príjmy z projektov, kde sa žiadala dotácia od Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 • USZZ1 – Vianoce predo dvermi
 • USZZ2 – tvorivé dielne (šúpolie) – projekt nebol podporený dotáciou. Príjmy boli z účastníckeho poplatku na dielničkach.
 • USZZ3 – prednáška o Slovenskom štáte – projekt nebol podporený dotáciou USZZ, no napriek tomu sa zrealizoval. Výdavky súvisia hlavne s preplatením dopravy.
 • USZZ4 – hudobné nástroje (elektroakustická gitara, elektrický klavír a príslušenstvo)
 • USZZ5 – hudobné vybavenie (mikrofóny, stojany, projektor a príslušenstvo)
 • USZZ6 – technické vybavenie (fotoaparát a príslušenstvo)

Poznámky

 1. Príjmy aj výdavky vedieme v rámci účtovníctva v dvoch členeniach. Prvým členením je rozpočtová klasifikácia, v rámci ktorej členíme príjmy a výdavky na základe našich aktivít resp. projektov. Táto klasifikácia nám pomáha sledovať, aké výdavky máme na auto, koľko nás stojí základné fungovanie misie a pod. Zároveň vieme povedať z akých zdrojov sme schopný naše náklady vykryť. Druhé členenie – funkčná klasifikácia – rozdeľuje príjmy a výdavky podľa účtovníckych kategórií ako sú napr. výdavky na palivo, nákup potravín, atď.
 2. Údaje z roku 2014 sú očistené o ‚chybnú‘ transakciu, ktorá nemala žiadny vplyv na výslednú bilanciu.
 3. Ide o príjmy z trvalých a jednorázových príkazov a omšových zbierok. Tieto príjmy nie sú viazané na konkrétne výdavky. Napr. príjmy z Farnieres sú použité na vykrytie výdavkov na toto víkendové stretnutie. Podobne príspevky na Dobrú novinu sú v plnej výške použité na organizáciu podujatia Vianoce predo dvermi a podporu Dobrej noviny. Ďalším príkladom sú príjmy zo schválených dotácii, ktoré musia byť použité v plnej výške na konkrétne výdavky.
 4. Zbierka diecéza – 90% diecéza : 10% Fabrique d’église; Zbierka Fabrique d’église – 90% Fabrique d’église : 10% diecéza; Zbierka SKM – 90% SKM : 10% Fabrique d’église; Zbierka sv. omša v týždni v kostole 3-4krát v roku – rovnaký kľúč ako pri zbierke na SKM; Zbierka sv. omša v týždni v kaplnke – 50% SKM : 50% Fabrique d’église

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka