Hospodárenie Fabrique d’église za rok 2016

Pridal • Zverejnené

Fabrique d’église (FE)1 každoročne schvaľuje rozpočet a účtovnú uzávierku, ktoré sú následne schvaľované diecéznym biskupom, mestom Brusel a napokon aj regiónom Bruxelles-Capitalle. FE tak komunikuje svoje plány do budúcnosti, ako aj minulé hospodárenie zodpovedným úradom. V tomto roku sa však rozhodla informovať o svojich finančných záležitostiach priamo aj veriacich troch komunít, ktoré pôsobia v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Rue le Corrège 19. V nasledujúcich riadkoch FE poskytuje vyúčtovanie za rok 2016 s krátkymi komentármi.

Bilancia príjmov a výdavkov

FE uzatvorila rok 2016 s prebytkom 1 357 €, pri celkových príjmoch 34 778 € a výdavkoch 33 421 €. V porovnaní s rokom 2015 ide o zhoršenie a to najmä z dôvodu uskutočnených investícií do priestorov pod kostolom v rámci prvej fázy projektu vynovenia týchto priestorov.

Príjmy

 1. Nájomné: Príjmy z nájomného plynú z dvoch zdrojov. Prvým je prenájom bytu, ktorý je pridružený pri kostole. Druhým zdrojom je nájomné od vdp Charlesa Declercqa, ktorý je ubytovaný v presbytériu na Rue Jenneval 10. V roku 2016 dosiahol príjem z nájomného 13 890 €, čo bolo zhruba 40% celkových príjmov.
 2. Omšové zbierky: V roku 2016 došlo k miernemu nárastu omšových zbierok o zhruba 300 € na 8 114 €. Napriek tomu, že bol zaznamenaný nárast, zdá sa, že to bolo hlavne z dôvodu príchodu tretej – poľskej – komunity. Bez tejto komunity by s veľkou pravdepodobnosťou došlo k celkovému poklesu tohto zdroja príjmu.
 3. Anténa Proximus: Tretím významným zdrojom príjmov FE je nájomné za umiestnenie antény spoločnosti Proximus vo veži kostola. V roku 2016 išlo o 7 285 €.
 4. Dary: Pod touto položkou je okrem pravidelných a jednorázových darov zachytený aj príspevok vdp Jaroslava Hanzlíka (kňaza slovenskej komunity) za bývanie v presbytériu na Rue Jenneval 10, keďže z legislatívnych dôvodov nemôže mať vdp Hanzlík štandardnú nájomnú zmluvu.
 5. Ostatné: Z ostatných príjmov je možné spomenúť pravidelné dary na konkrétny účel (napr. kvetinovú výzdobu) ako aj poplatky za vysluhovanie obradov (hlavne pohreby), či úrokové príjmy z termínovaných vkladov a dlhopisov.

Výdavky

 1. Veľké rekonštrukcie kostola: V roku 2016 spustila FE prvú fázu úpravy priestorov pod kostolom, v rámci ktorej boli renovované dve menšie miestnosti. Do nich sa presunie materiál, ktorý je momentálne uložený v časti, ktorá by mala v budúcnosti slúžiť na stretávanie. Celkové náklady tejto prvej fázy boli vy výške 14 078 €. Ďalšie fázy projektu sú naplánované na rok 2017.
 2. Poistenie: FE platí dva základné druhy poistenia – poistenie proti požiaru (pre kostola  a presbytérium) a poistenie zodpovednosti FE. V roku 2016 sa podarilo znížiť poistenie proti požiaru o 442 € (10%), no napriek tomu bol tento výdavok vo výške 3 929 € najväčším výdavkom zo skupiny každoročne sa opakujúcich sa výdavkov.
 3. Kúrenie: Výdavky na kúrenie klesli v roku 2016 o 600 € (17,5%) na 2 824 €.
 4. Dane: V roku 2016 vyrovnala FE daňový nedoplatok vo výške 2 207 €, ktorý vznikol v rokoch 2012 a 2013, kedy sa uplatňovala zrážková daň na príjem z prenájmu antény. V týchto rokoch nebola táto daň uhradená. Medzičasom bola aplikovaná daň zrušená.
 5. Nákup ornátov a spotrebičov: Išlo o zakúpenie nových mikrofónov. Staré mikrofóny totiž vysielali na frekvenciách používaných 4G technológiou. To – vzhľadom na umiestnenú 4G anténu vo veži – viedlo k rušeniu frekvencie, čo spôsobovalo nepríjemný zvuk počas sv. omší. Nové mikrofóny boli inštalované začiatkom roku 2017.
 6. Elektrina: V roku 2016 dosiahli výdavky na elektrinu 1 216 €. Išlo o podobnú sumu ako v roku 2015.
 7. Kvetinová výzdoba: Výdavky na túto položku boli 1 100 €. Pre rok 2017 sa FE rozhodla navýšiť celkový rozpočet výdavkov na kvety z 20 € na 25 € na týždeň.
 8. Údržba a opravy kostola: V roku 2016 sa na tento účel použilo 1 024 €. Hlavnou položkou sú každoročné kontroly kotla a kúrenia. V roku 2016 však bol potrebný aj viacnásobný zásah spoločnosti zodpovednej za kotol, keďže došlo k jeho opakovaným výpadkom.
 9. Údržba a opravy organu: Od roku 2016 sa FE rozhodla pre každoročnú servis organu. Ročný paušál je vo výške 532 €.
 10. Údržba a opravy bytu: Ide o byt, ktorý sa nachádza pri kostole. V roku 2016 bolo potrebných viacero opráv. Najnákladnejšou bola výmena kotla.
 11. Ostatné: Ostatné položky zahŕňajú výdavky na vodu, bankové poplatky, nákup hostií, omšového vína, sviečok, servis a údržbu zvonov, upratovanie kostola a pod.

Príloha


Poznámky

 1. Fabrique d’église pozostáva zo siedmich členov, z ktorých je päť volených a dvom prináleží členstvo na základe legislativy.

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka