Ekumenická pobožnosť

V pondelok 22.2. o 19h00 v bočnej kaplnke kostola Sacré – Coeur na Rue Corrége 19, bude každoročné stretnutie v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Slávnostný kazateľ bude náš priateľ a Peter Pavlovič ev. a.v.

Témou bude:

TVOJA PRAVICA, HOSPODIN, SILOU PRESLÁVENÁ

(Exodus 15, 6)

ÚVOD DO TÉMY NA ROK 2018

Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená (Exodus 15, 6)

Karibská oblasť

Súčasná Karibská oblasť, ktorá nesie meno podľa jednej zo skupín jej pôvodných obyvateľov – národa Kalinago, ktorý sa predtým volal Karibovia – je komplexnou skutočnosťou. Územie s obrovskou geografickou rozlohou zahŕňa ostrovy i časti pevniny s bohatou a rozmanitou mozaikou etnických, jazykových a náboženských tradícií. Zároveň je politicky spletitou realitou, v ktorej pri sebe existuje množstvo vládnych a ústavných usporiadaní, od koloniálne závislých území (britských, holandských, francúzskych a amerických) až po národné republikové štáty.

Súčasný Karibik je hlboko poznačený dehumanizujúcim projektom koloniálneho vykorisťovania. Kolonizátori pri ich agresívnej honbe za obchodnými ziskami uzákonili brutálne systémy, ktoré obchodovali s ľudskými bytosťami a ich nútenou prácou. Najprv tieto praktiky zotročili a zdecimovali a v niektorých prípadoch vyhladili pôvodných obyvateľov územia. Za tým nasledovalo zotročenie Afričanov [ľudí dovezených z Afriky] a neskôr zneužívanie robotníkov dovezených z Indie a Číny.

V každej etape sa kolonizátorské systémy pokúšali obrať podrobené národy o ich nepopierateľné práva: ich identitu, ich ľudskú dôstojnosť, ich slobodu a právo na sebaurčenie. Zotročenie Afričanov nebolo len prípadom transportovania pracovnej sily z jedného miesta na druhé. Potupením Bohom darovanej ľudskej dôstojnosti urobilo z človeka tovar, jednu ľudskú bytosť vlastníctvom inej. K chápaniu zotročeného ako majetku sa pridávali ďalšie praktiky, ktorých cieľom bola ďalšia dehumanizácia Afričanov. Medzi ne patrilo upieranie práva na praktizovanie kultúrnych a náboženských zvyklostí a práva na manželstvo a rodinný život.

Je veľmi poľutovaniahodné, že počas 500 rokov kolonializmu a zotročovania, bola kresťanská misijná aktivita v oblasti, s výnimkou niekoľkých jedinečných príkladov, úzko zviazaná s týmto odľudšťujúcim systémom a mnohými spôsobmi ho logicky zdôvodňovala a upevňovala. Zatiaľ čo tí, ktorí priniesli Bibliu na toto územie, používali Písma nato, aby ospravedlnili svoje podrobenie zotročeného ľudu, Písmo sa v rukách otrokov stalo inšpiráciou, uistením, že Boh je na ich strane, a že Boh ich povedie do slobody.

Téma Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2018

Karibskí kresťania mnohých rôznych tradícií dnes vidia v ukončení zotročenia zásah Božej ruky. Je to zjednocujúca skúsenosť Božej záchrany, ktorá prináša slobodu. Z tohto dôvodu považujú pieseň Mojžiša a Mirjam (Exodus 15, 1 – 21) za najvhodnejšiu voľbu pre tému Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2018. Je to pieseň víťazstva nad útlakom. Jej téma bola použitá v piesni s názvom Pravica Božia, ktorú zložili v auguste 1981 na workshope Karibskej konferencie cirkví. Pieseň sa stala „hymnou“ ekumenického hnutia v tejto oblasti a bola preložená do mnohých rozličných jazykov.

Podobne ako Izraeliti, ľudia z Karibiku majú pieseň víťazstva a slobody, ktorú spievajú, a táto pieseň ich zjednocuje. Súčasné výzvy však opäť hrozia zotročovaním a ohrozujú dôstojnosť človeka stvoreného na obraz a podobu Božiu. Hoci ľudská dôstojnosť je neodcudziteľná, často je zahalená či už osobným hriechom alebo hriechom v sociálnych štruktúrach. V našom padnutom svete vzťahom v spoločnosti príliš často chýba spravodlivosť a súcit, ktoré si ctia ľudskú dôstojnosť. Chudoba, násilie, nespravodlivosť, drogová závislosť a pornografia, a bolesť, zármutok a úzkosť, ktoré za nimi nasledujú, sú skúsenosti, ktoré deformujú ľudskú dôstojnosť.

Mnohé zo súčasných výziev sú samy osebe dedičstvom koloniálnej minulosti a obchodu s otrokmi. Zranená kolektívna psyché sa dnes ukazuje v sociálnych problémoch, ktoré súvisia s nízkou sebaúctou, násilím v gangoch a v domácnostiach, a v porušených rodinných vzťahoch. Hoci sú dedičstvom minulosti, súčasná realita, ktorú mnohí charakterizujú ako neokolonializmus, tieto problémy zhoršuje. Za súčasných okolností sa zdá mnohým národom tohto regiónu takmer nemožné vytrhnúť sa z biedy a dlhov. Navyše na mnohých miestach prežíva legislatívny rámec, ktorý je stále diskriminujúci.

Pravica Božia, ktorá vyviedla ľud z otroctva, dala Izraelitom neutíchajúcu nádej a odvahu. Tak isto neprestáva prinášať nádej kresťanom Karibiku. Nie sú obeťami okolností. So svedectvom o tejto spoločnej nádeji pracujú cirkvi spolu v službe všetkým ľuďom regiónu, ale predovšetkým tým najzraniteľnejším a zanedbaným. Slovami spomenutej piesne: „Pravica Božia seje v našej krajine, sadí semienka slobody, nádeje a lásky“.

Biblicko-pastorálna úvaha na základe textu (Exodus 15, 1 – 21)

Kniha Exodus – Druhá Mojžišova kniha nás prevádza tromi obdobiami: životom Izraelitov v Egypte (1, 1 – 15, 21); putovaním Izraela cez púšť (15, 22 – 18,27); a skúsenosťou na Sinaji (19 – 40). Pasáž, ktorá bola vybraná – „Pieseň pri [Červenom] mori“, ktorú predspevovali Mojžiš a Mirjam, podrobne opisuje udalosti, ktoré viedli k vykúpeniu Božieho ľudu z otroctva. Uzatvára prvé z období.

„On je môj Boh, velebím ho“ (15 )

Verše 1 – 3 z 15. kapitoly zdôrazňujú chválu Boha: „Moja sila a pieseň je Hospodin, on sa mi stal spásou. On je môj Boh, velebím ho; Boh môjho otca, chcem ho vyvyšovať.“ (15, 2). Uvedomujú si, že Boží plán a zámer oslobodiť ľud nemožno prekaziť ani zahatať. Žiadne sily, dokonca ani faraónove bojové vozy, armáda a vycvičená vojenská sila nemôžu zmariť Božiu vôľu, aby bol jeho ľud slobodný. V tomto radostnom volaní na chválu kresťania z mnohých

9

rôznych tradícií rozpoznávajú, že Boh je Spasiteľom všetkých nás. Tešíme sa, že splnil svoje sľuby a neustále nám prináša svoju spásu skrze Svätého Ducha. V záchrane, ktorú prináša, rozpoznávame, že on je naším Bohom a my sme všetci jeho ľudom.

„Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená“ (Exodus 15, 6)

Oslobodenie a záchrana Božieho ľudu sa uskutočňujú Božou mocou. Božiu pravicu možno rozumieť ako Božie isté víťazstvo nad jeho protivníkmi a zároveň ako jeho spoľahlivú ochranu svojho ľudu, ktorá nikdy nezlyhá. Napriek faraónovmu rozhodnutiu, Boh počul nárek svojho ľudu a nedá ľudu zahynúť, lebo Boh je Bohom života. Ovládnutím vetra a mora ukazuje Boh svoju vôľu zachovať život a zničiť násilie (Exodus 15, 10). Cieľom tohto vykúpenia bolo vytvoriť z Izraelitov ľud chvály, ktorý rozoznáva Božiu nezlomnú lásku.

Oslobodenie prinieslo nádej a zasľúbenie pre ľud. Nádej, lebo svitol nový deň, v ktorom bude ľud môcť slobodne uctievať svojho Boha a uskutočňovať svoj potenciál. Bolo to tiež zasľúbenie: ich Boh ich bude sprevádzať počas cesty a žiadna sila nebude môcť zničiť Boží zámer s nimi.

Používa Boh násilie, aby kládol odpor násiliu?

Niektorí cirkevní otcovia vykladali toto rozprávanie ako metaforu pre duchovný život. Napríklad Augustín stotožnil nepriateľa, ktorý je uvrhnutý do mora, nie s Egypťanmi ale s hriechom.

„Vidíš, všetky naše minulé hriechy, ktoré na nás tlačili akoby zozadu, utopil a vymazal v krste. Na týchto našich tmavých veciach sa ako na koňoch vozili nečistí duchovia, a ako jazdci jazdili na nich kamkoľvek chceli. Preto ich apoštol nazýva „vládcovia tohto temného sveta“. My sme boli tohto všetkého zbavení skrze krst, [ktorým sme prešli] ako cez Červené more, ktoré sa tak nazýva pre posvätenie krvou ukrižovaného Pána …“ (Kázeň 223E).

Augustín vnímal tento príbeh ako povzbudenie pre kresťanov k nádeji a k tomu, aby pri prenasledovaní nepriateľom vytrvali a nezúfali. Pre Augustína bol krst kľúčovou základnou udalosťou pri vytváraní pravej identity každého človeka ako súčasti Kristovho tela. Načrtáva paralelu medzi oslobodzujúcim prechodom Izraela cez Červené more a kresťanským krstom. Obidve oslobodzujúce cesty vedú k vzniku chváliaceho zhromaždenia. Izrael ako taký mohol slobodne chváliť zachraňujúcu Božiu ruku vo víťaznej piesni Mirjam a Mojžiša. Ich vykúpenie vytvorilo zo zotročených Izraelitov členov jedného ľudu Božieho, zjednoteného v jednej piesni chvály, ktorú spievali.

Jednota

Exodus 15 nám umožňuje vidieť, ako cesta k jednote musí často prejsť cez spoločnú skúsenosť utrpenia. Oslobodenie Izraelitov z otroctva je základnou udalosťou pri vzniku tohto ľudu. Pre kresťanov tento proces nachádza svoje vyvrcholenie vo vtelení a Veľkonočnom tajomstve. Hoci je to Boh, ktorý koná pri oslobodení/záchrane, Boh pri uskutočnení svojho zámeru a plánu vykúpenia svojho ľudu zapája ľudí. Kresťania majú prostredníctvom krstu podiel na Božej službe zmierenia. Naše vlastné rozdelenia sú však prekážkou nášmu svedectvu a misii svetu, ktorý potrebuje Božie uzdravenie.

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka