Nedeľné oznamy – 31.01.2016

4. nedeľa v Cezročnom období

 • Sv. omše budú:
  • pondelok, stredu o 8h00
  • utorok, štvrtok o 19h00 
  • piatok o 19h00 - 1. piatok mesiaca
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • Stretnutie katechumenov a birmovancov bude dnes 30.1. 2016 o 19h00 na J10.
 • 10.2. je popolcová streda, prísny pôst od mäsa, začína pôstne obdobie.
 • Pôstna duchovná obnova by sa mala uskutočniť 12.3. Náležité okolnosti treba ešte dotiahnuť s Exercitátorom.
 • 19.2.2016. bude stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí v kostole o 19h00. 
 • 19.2. bude nočná adorácia od 20h00 do 23h00 v kaplnke nášho kostola
 • Počas Svätého roka milosrdenstva bude putovať obraz Božieho Milosrdenstva po rodinách. Viac na stránke SKM. Povzbudzujem Vás k modlitbe “Korunky”.
 • Sviatosť birmovania bude 8.5.2016, príde pán biskup Cyril Vasiľ. Predchádzať ju bude Duchovná obnova, poprípade prednáška.
Čítania
1. čítanie: Jer 1, 4-5. 17-19
Žalm: Ž 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab+17
Refrén Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu.
2. čítanie 1 Kor 12, 31 – 13, 13
Evanielium Lk 4, 21-30
Piesne
Úvod: JKS 247,1  
Obetovanie: JKS 247,4  
Prijímanie: JKS 278, JKS 270  
Záver:   
Zbierky
Dnešná: FONDS DES ANIMATEURS PASTORAUX
Budúca: Slovenská katolícka misia

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Prečítajte si tiež...