Nedeľné oznamy – 08.05.2016

7. veľkonočná nedeľa

 • Sv. omše budú:
  • pondelok, streda, piatok o 8h00
  • utorok, štvrtok o 19h00
  • nedeľa o 9h30 - Zoslanie Ducha Svätého
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • 13.5. 2016 bude stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí v kostole o 19h00. 
 • 13.5. bude nočná adorácia od 20h00 do 23h00 v kaplnke nášho kostola. (Ďalšia bude 3.6.)
 • Sv. omša v CZ jazyku bude 29.5., 5.6.
 • Počas Svätého roka milosrdenstva bude putovať obraz Božieho Milosrdenstva po rodinách. Viac na stránke SKM. Povzbudzujem Vás k modlitbe “Korunky”.
 • Prihlasovanie sa na Farnieres bude utorok 10.5. od 20h00 na stránke SKM
 • SK: Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
 • CZ: Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen.
Čítania
1. čítanie: Sk 7, 55-60
Žalm: Ž 97, 1+2b. 6+7c. 9
Refrén Pán kraľuje, Najvyšší na celej zemi.
2. čítanie Zjv 22, 12-14. 16-17. 20
Evanielium Jn 17, 20-26
Piesne
Úvod: 210, 1  
Obetovanie: 210, 6  
Prijímanie: 267, 194  
Záver: 312  
Zbierky
Dnešná: Slovenská katolícka misia
Budúca: Fabrique d'église

 

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Prečítajte si tiež...