Nedeľné oznamy – 01.05.2016

6. veľkonočná nedeľa

 • Sv. omše budú:
  • pondelok, streda o 8h00
  • utorok o 19h00
  • štvrtok o 10h00 - Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok, (Gréckokatolícka liturgia)
  • piatok o 18h30 (obnova)
  • sobota o 10h30 (birmovka)
  • nedeľa o 9h30 - 7. veľkonočná
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • Stretnutie katechumenov a birmovancov bude dnes po sv omši v kaplnke.
 • 13.5. 2016 bude stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí v kostole o 19h00. 
 • 13.5. bude nočná adorácia od 20h00 do 23h00 v kaplnke nášho kostola. (Ďalšia bude 3.6.)
 • Sv. omša v CZ jazyku bude 29.5., 5.6.
 • Počas Svätého roka milosrdenstva bude putovať obraz Božieho Milosrdenstva po rodinách. Viac na stránke SKM. Povzbudzujem Vás k modlitbe “Korunky”.
 • Sviatosť birmovania bude 7.5.2016, príde pán biskup Cyril Vasiľ.
 • program obnovy:
  • 5.5.  štvrtok
    
   -10h00 pravdepodobne liturgia (omša) vo východnom obrade (Nanebovstúpenie)
   – po nej možnosť diskusie
    
  • 6.5. piatok
   duchovná obnova
   Jenneval10:
   – 13h30-15h30 modlitba a prednáška pre birmovancov (pozvaní sú všetci)
   V kostole:
   – 16h00-18h00 spoveď birmovancov a príbuzných
   – 17h00 -18h00 adorácia
   -18h30 omša
    
    
  • 7.5. sobota
   10h30 birmovka so sv. omšou.
   12h00 stretnutie na fare.

 

 • SK: Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
 • CZ: Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen.
Čítania
1. čítanie: Sk 15, 1-2. 22-29
Žalm: Ž 67, 2-3. 5. 6+8
Refrén Velebte Pána, všetky národy.
2. čítanie Zjv 21, 10-14. 22-23
Evanielium Jn 14, 23-29
Piesne
Úvod: 193,1-2  
Obetovanie: 193,3-4  
Prijímanie: 272  
Záver:   
Zbierky
Dnešná: Slovenská katolícka misia
Budúca: Fabrique d'église

 

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Prečítajte si tiež...