6. nedeľa v období cez rok

12.2. - 19.2. 2017

 • Sv. omše budú:
  • pondelok, streda o 8h00
  • utorok, štvrtok, piatok  o 19h00
  • nedeľa  – 6. nedeľa v Cezročnom období
 • Po sv. omši sú všetci pozvaní na Jenneval 10.
 • Nočná adorácia bude 3.3., 31.3. od 20h00 do 23h00 (začneme už po omši)
 • 12.2. po sv. omši o 17h00 bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov na Jenneval 10.
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • 14.2. bude po sv. omši stretnutie Farskej rady na Jenneval 10.
 • 17-19.3. bude duchovná obnova so Slovenským saleziánom Marianom Valábkom s témou Amoris letitia.
 • Na Dobrú novinu sme prispeli 4141,- € Bohu vďaka za Vašu štedrosť.
Čítania
1. čítanie: Sir 15, 16-21
Žalm: Ž 119
Refrén Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.
2. čítanie 1 Kor 2, 6-10
Evanielium Mt 5, 17-37
Piesne
Úvod:   
Obetovanie:   
Prijímanie:  
Záver:  
Zbierky
Dnešná: Fabrique d'église
Budúca: Slovenská katolícka misia

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Prečítajte si tiež...